Reklamacje Konsumenckie


1. Sklep internetowy We-active.pl jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec
konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym
Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem
konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy
opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art.
556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.


2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu
odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument jest
zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
• poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line pod
adresem https://www.we-active.pl/reklamacje/;
• wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby
lub lokalu przedsiębiorcy;
• wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;


3. Wypełniając formularz reklamacyjny o którym mowa w punkcie a) konsument
otrzyma, na podany adres e-mail, zgłoszenie reklamacyjne w formacie .pdf, które po
wydrukowaniu i podpisaniu należy przekazać sprzedawcy.


4. Dla zawiadomień o których mowa w punktach b), c) konsument może skorzystać z
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym
nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
• imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
• określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego
jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),
• dowód zakupu reklamowanego towaru,
• opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w
stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
• żądanie reklamującego,
• datę wniesienia reklamacji,
• podpis zgłaszającego reklamację,
w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę
adresu e-mail zgłaszającego.


5. W celu umożliwienia Sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji,
Konsument obowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo
przekazać je Sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez
zbędnej zwłoki, aby Sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary
celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać
podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za
zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu
dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana
wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).


6. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać
obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo

wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub
naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej
niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego
inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w
jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


7. Prowadzenie przez Sklep internetowy we-active.pl postępowania reklamacyjnego
nie ogranicza:
• prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy
konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
• dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków
zaskarżenia.
W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego
decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz
Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
Ponadto Sklep internetowy we-active.pl podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego
rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowych
umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu
unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i
przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja
2013 r. PlatformaODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest
interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp
we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 

§ 8
Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia
1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 8 ust. 12, konsumentowi
przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres
30 (trzydziestu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych
niż koszty przewidziane w § 8 ust. 11.
2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po trzydziestu dniach
liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.

INFORMACJE
OBSŁUGA KLIENTA
O NAS
Zapisz się do newslettera!
0