REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO We-Active Tomasz Sołtysek
z dnia 02.09.2016


Sklep Internetowy We-active działający pod adresem https://we-active.pl jest serwisem prowadzonym przez firmę:
We-Active Tomasz Sołtysek z siedzibą w Węgierskiej Górce, ul. Wyzwolenia 3/3, NIP 553-223-77-68 REGON 365284256, wpisaną do


Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Adres pocztowy: We-active Tomasz Sołtysek ul. Wyzwolenia 3/3, 34-350 Węgierska Górka
Adres e-mail:sklep@we-active.pl
Numer telefonu: 508391424


§ 1 Definicje
KLIENT; USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez
przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza
zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Firma We-active Tomasz Sołtysek z siedzibą w Węgierskiej Górce, ul. Wyzwolenia 3/3, NIP 553-
223-77-68 REGON 365284256, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty
elektronicznej: sklep@we-active.pl
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego
Zamówieniach w Sklepie Internetowym We-active.pl.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy
cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT, TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.we-active.pl
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa cywilno-prawna na mocy, której sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego –
klienta własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący – klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem
Sklepu Internetowego.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
KOSZYK - zamówień oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie przedsiębiorcy www.we-active.pl, która umożliwia złożenie
zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień konsument wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt
dostawy.

GWARANCJA - oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego
obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.
RĘKOJMIA - oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą
fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.
§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez We-Active Tomasz Sołtysek z siedzibą w Węgierskiej Górce
sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego we-active.pl oraz z oferowanych za jego
pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Sklep internetowy we-active.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.we-active.pl i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie
z niniejszym regulaminem – następujące usługi:
• umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego www.we-active.pl za
pomocą koszyka zamówień,
• umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego
www.we-active.pl na zasadach określonych w § 11 Regulaminu,
• umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe.
4. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:
• Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź
• Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
• rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa

5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego www.we-
active.pl przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do

potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego www.we-active.pl
6. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji
dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Cookies dostępnej pod adresem /polityka-cookies.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę
odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ opinii/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.
8. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez
podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień
określonych w § 2 ust. 9 regulaminu.
9. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie
usługi “newsletter” poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy
subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.
§ 3
Warunki sprzedaży
1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki
typu VAT, cła.
2. Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.
3. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) to ceny mogą
różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny konkretnych opcji są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione. Ceny
te są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
4. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat
całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne
koszty.
5. Sklep internetowy www.we-active.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów
oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób,
które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
6. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:
• złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień,
• wybrać formę dostawy oraz formę płatności,
• potwierdzić poprzez aktywowanie przycisku " Zamawiam”
• wybrać spośród trzech dostępnych opcji dla nowych klientów „rejestruj się” lub „złóż zamówienie”
(bez konieczności zakładania konta), dla klientów zarejestrowanych „zaloguj się”
• potwierdzić, że zapoznałem się z „regulaminem” sklepu internetowego i akceptuję jego treść - poprzez
aktywowanie przycisku „podsumowanie”.
• zakończyć dokonanie zakupów poprzez aktywowanie przycisku „potwierdzam zakup”.
• Po potwierdzeniu zakupu, system sklepu internetowego www.we-active.pl prześle na adres klienta - w sposób automatyczny, emali z
prośbą o potwierdzenie zamówienia, poprzez kliknięcie na wskazany link aktywujący dokonanie zakupu.
Na adres e-mail kupującego sklep internetowy we-active.pl przesyła wiadomość gdzie przekazuje konsumentowi w jasny i wyraźny sposób
informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności:
• podstawowe informacje odnośnie terminu wysyłki, płatności, sposobu dostawy, kosztów dostawy oraz całkowita wartość zamówienia,

• podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych
towarów.
• wykaz zamówionych produktów,
Klient może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto
Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania
ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto:
• podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów
• brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach
• możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych
9. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://we-active.pl/pl/reg W celu
potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej
przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany
użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
10. We-Active Tomasz Sołtysek z siedzibą w Węgierskiej Górce dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów fakturę VAT. W
chwili dostawy Sklep internetowy we-active.pl dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi
na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. Miejscem spełnienia
świadczenia jest adres podany przez Konsumenta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
11. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:
• 1 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności konsument
wskazał pobranie,
• 1 do 5 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako
formę płatności konsument wskazał przedpłatę na konto bankowe.
Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 5 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy.
Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 7 dni od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może
przekroczyć terminu przewidzianego w ust. 11.
12. Ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie
okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy konsument informuje sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostawa
przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja klienta odnośnie wymaganego terminu dostawy
może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole “Dodaj komentarz do zamówienia” w koszyku zamówień,
"metoda dostawy". Sklep internetowy we-active.pl jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez
konsumenta terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli Sklep internetowy we-active.pl odmówił dostawy towarów lub nie
dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z konsumentem lub zgodnie z ust. 11, konsument jest uprawniony do natychmiastowego
rozwiązania umowy.
13. Po rozwiązaniu umowy Sklep internetowy we-active.pl bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania
umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.
§ 4
Forma płatności
1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:
przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Usługodawcy:
We-active Tomasz Sołtysek
nr konta 58 1240 4881 1111 0010 6979 5665
gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez listonosza bądź kuriera w momencie dostawy
towarów.

jednorazowym, elektronicznym kodem rabatowym www.we-active.pl zakupionym w Sklepie internetowym www.we-
active.pl lub uzyskanym od osoby trzeciej.

gotówką w siedzibie firmy
poprzez dostępne w koszyku zamówień elektroniczne formy platności.
Dodatkowo klient może dokonać zakupów za pomocą
Kart płatniczych:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
oraz za pośrednictwem systemu

mBank Raty
Formy zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty
płatniczej
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Zamawiającego lub prześle środki bezpośrednio na konto Zamawiającego.
Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą liczony jest od daty pozytywnej
autoryzacji .
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania
zamówienia (w koszyku zamówień).

§ 5
Forma dostawy
1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru:
firmą kurierską DHL
za pośrednictwem InPost Sp. z o. o.
usługa Paczkomaty 24/7
odbiór osobisty
2. Usługa Paczkomaty 24/7 świadczona przez InPost Sp. z o. o. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki z
wykorzystaniem wyznaczonego Paczkomatu, czyli elektronicznej szafy depozytowej, umożliwiającej osobie upoważnionej odbiór znajdującej
się w niej przesyłki, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem i przez SMS. Dla przesyłek paczkomatowych ustala się 3 dniowy
termin odbioru, liczony od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki nieodebrane w tym terminie, są kierowane do Oddziału
Inpost gdzie mogą zostać podjęte przez adresata w terminie do 14 dni od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. InPost Sp. z o .o.
poinformuje odbiorcę (email i sms) o fakcie przekazania przesyłki do Oddziału InPost. Aktualny wykaz Paczkomatów oraz lista adresów
oddziałów InPost sp. z o. o. znajduje się na stronie internetowej http://paczkomaty.pl. Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej
wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg.
3. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w
potwierdzonym zamówieniu.
§ 6
Koszt dostarczenia towaru
1. Koszt dostawy towaru ponosi kupujący, zgodnie z cennikami zamieszczonymi w § 6 ust 2 Regulaminu. W przypadku gdy łączna cena
zamawianych przez konsumenta towarów przekroczy wartości kwotowe podane w cennikach poniżej (Koszt dostawy – GRATIS !),
konsument będzie zwolniony z obowiązku zapłaty za koszt dostarczenia towarów.
2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego
kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).
Stosujemy PROSTE STAWKI –
InPost – Paczkomaty 24/7
Paczkomaty InPost

Usługa Cena brutto
Rozmiar A 8 x 38 x 64 cm 9,50 zł
Rozmiar B 19 x 38 x 64 cm 9,90 zł
Rozmiar C 41 x 38 x 64 cm 10,90 zł

DHL – paczka kurierska
Waga

Koszt dostawy
Płatne z
góry
Płatne przy
odbiorze

Paczka do
31 kg 15,00 zł 19,00 zł

§ 7
Reklamacje Konsumenckie
1. Sklep internetowy www.we-active.pl jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą
umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta,
jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym
Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od
wydania towaru, konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
a) poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line pod adresem https://www.we-active.pl/reklamacje/;
b) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
c) wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
3. Wypełniając formularz reklamacyjny, o którym mowa w punkcie a) konsument otrzyma, na podany adres e-mail, zgłoszenie
reklamacyjne w formacie .pdf, które po wydrukowaniu i podpisaniu należy przekazać sprzedawcy.
4. Dla zawiadomień o których mowa w punktach b), c) konsument może skorzystać z wzoru dostępnego on-line pod adresem https://www.we-active.pl/reklamacje/, jednak nie jest to
obowiązkowe. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
• imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
• określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np.
nazwa, producent, kolor, rozmiar),
• dowód zakupu reklamowanego towaru,
• opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach
także okoliczności uzasadniające reklamację,
• żądanie reklamującego,
• datę wniesienia reklamacji,
• podpis zgłaszającego reklamację,
w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
5. W celu umożliwienia Sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, Konsument obowiązany jest odesłać reklamowane
towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je Sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, aby
Sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar
powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca
reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta
sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby
się z niższymi kosztami).
6. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że
sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast
wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod
uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości
rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Prowadzenie przez Sklep internetowy www.we-active.pl postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
• prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może
uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
• dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub
rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach
Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
Ponadto Sklep internetowy www.we-active.pl podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań
umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za
pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów
objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we
wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.
§ 8
Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia
1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 8 ust. 12, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na
odległość przez okres 30 (trzydziestu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 8
ust. 11.
2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po trzydziestu dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.

INFORMACJE
OBSŁUGA KLIENTA
O NAS
Zapisz się do newslettera!
0