Заголовок 1

Regulamin konkursu „Odlotowy Konkurs Urodzinowy”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pod nazwą „Odlotowy Konkurs Urodzinowy”.

 2. Organizatorem Konkursu jest WE-ACTIVE Tomasz Sołtysek, ul Wyzwolenia 3/3, 34-350 Węgierska Górka.

 3. Fundatorem nagród jest Tomasz Sołtysek, oś. Leśniczówka 9a, 34-350 Węgierska Górka.

 4. Konkurs rozpoczyna się 01 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 i trwa do 31 marca 2020 roku do godz. 23:59:59.

 5. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 847). 

 6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych

b. nie jest pracownikiem WE-ACTIVE

c. nie jest członkiem rodziny pracownika WE-ACITIVE

d. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e. zapoznała się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu oraz je zaakceptowała;

f. zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj. nie działa 

w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem i dobrymi obyczajami organizację Konkursu, a odpowiedzialność właściciela Facebook jest w tym zakresie wyłączona.

 3. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 4. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby zakwalifikowania i przeprowadzenia Konkursu.

 

II. Zasady konkursu

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zrobienie zakupów za minimum 100,00 zł na Stoisku Firmowym 4F Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 83A lub na www.we-active.pl i odebranie kuponu konkursowego u sprzedawcy. (UWAGA! Każdy kupon jest numerowany).

 2. W przypadku zakupów za pośrednictwem www.we-acitive.pl za minimum 100,00 zł kupon zostanie dołączony do zakupionego towaru.

 3. Następnie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe zamieszczone na kuponie, zrobić zdjęcie kuponu i zamieścić na fanpage'u 4F Stara Kablownia lub zostawić pracownikowi Stoiska firmowego 4F Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach  . 

 4. W Konkursie wezmą udział osoby, które zamieszczą odpowiedź w czasie jego trwania,  tj. do 31.03.2020r.

 5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

 6. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród wszystkich uczestników czterech (4) czy trzech (3) zwycięzców, których odpowiedzi zostaną najwyżej ocenione przez Organizatora.

 7. Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie swojej pracy w zakresie określonym w Regulaminie.


 

III. Prawa autorskie

 1. Każdy Uczestnik, który wysłał odpowiedź w ramach konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem tekstu stanowiącego odpowiedź i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że odpowiedź nadesłana w ramach konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

 2. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi przenoszone, na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

 3. Decyzja Organizatora jest ostateczna i niepodważalna. 

 

IV. Zasady przyznawania nagród

 1. Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników: 

a. dwa BILETY LOTNICZE tam i z powrotem do RZYMU – termin wylotu ustala Organizator;

b. 2 karty podarunkowe o wartości 200,00 zł. każda do wykorzystania na Stoisku Firmowym  4F Stara Kablownia 

 1. Uczestnicy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przechodzi na kolejną osobę.

 2. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną.

 3. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

 4. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 04.04.2020r. na Stoisku Firmowym 4F Stara Kablownia Czechowice Dziedzice ul. Legionów 83A oraz na naszym fanpage'u o godz. 16.00 

 6. Uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną ogłoszeni na profilach facebook.com/WeactiveTS oraz  facebook.com/4f-Stara-Kablownia w serwisie Facebook.com.

 7. Zwycięzcy będą powiadomieni o wygranej poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na profilu facebook.com/4f-Stara-Kablownia z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi lub jeżeli wskażą na formularzu konkursu inny rodzaj kontaktu np. telefon czy mail wówczas powiadomienie nastąpi innym środkiem komunikacji.

 8. W przypadku nieskontaktowania się z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana kolejnej osobie, której zadanie konkursowe zostało najwyżej ocenione w dalszej kolejności.

 9. W razie uznania przez Organizatora, że wyjaśnienia wymagają powzięte przez niego wątpliwości związane z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej na Facebook.

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez usunięcie przez Uczestnika jego zgłoszenia stanowiącego odpowiedź na zadanie konkursowe lub poprzez przesłanie informacji o wycofaniu zgody na adres: sklep@we-active.pl. Przetwarzanie danych na podstawie zgody będzie zgodne z prawem do momentu wycofania zgody.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.

 3. Przeprowadzenie konkursu jest zgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018r.

 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty na adres Organizatora konkursu lub poczty elektronicznej na adres: sklep@we-active.pl.

 6. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty na adres Organizatora lub poczty elektronicznej na adres: sklep@we-active.pl Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

 7. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Organizatora Konkursu. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

 8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany w obrębie Regulaminu są uznawane za obowiązujące z momentem umieszczenia ich w Regulaminie.

 2. Pytania, zażalenia czy reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu można składać w siedzibie Organizatorów osobiście lub pocztą na adres Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na złożone wnioski w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konkursu, jego odwołania, skrócenia lub przedłużenia terminu jego trwania bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany w zakresie czasu trwania konkursu będą ogłaszane w siedzibie Organizatora.

 4. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego zapisów.

 5. Nadesłane odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

 6. Zgłoszenia, które nie będą zgodne z postanowieniami, nie będą brane pod uwagę.

 7. Treść Regulaminu na czas trwania Konkursu znajduje się na www.we-active.pl oraz do wglądu w Salonie 4FStara Kablownia.

INFORMACJE
OBSŁUGA KLIENTA
O NAS
Zapisz się do newslettera!
0