1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Tomasz Sołtysek
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WE-ACTIVE TOMASZ SOŁTYSEK (adres miejsca prowadzenia
działalności: ul. Wyzwolenia 3/3, 34-350 Węgierska Górka) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
NIP 5532237768, REGON 365284256 adres poczty elektronicznej: sklep@we-active.pl - zwani dalej
„Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w
postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np.
Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://ww.we-active.pl/pl/i/Regulamin/3

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH


2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.2. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między
Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych
poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do
Klienta.
2.3. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.4. udział Klienta w programie rabatowym Sprzedawcy.
2.5. Odbiorcy danych osobowych:
2.6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub
przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to
niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.7. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla
dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
2.8. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza
dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2.9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę
Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo
zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem
świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

 

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE


3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez
serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz
odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można
znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
3.2. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa rodzaje plików Cookies „sesyjne” – są to pliki
tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu Usługobiorcy, aż do wylogowania ze
strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” – są to pliki które pozostają na urządzeniu
Usługobiorcy przez czas określony w parametrze danego pliku Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia
przez Usługobiorcę.
3.3. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze
strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:
3.4. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.5. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
3.6. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu
Internetowego;
3.7. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego
oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.
3.8. zapamiętania lokalizacji Usługobiorcy;
3.9. w celu analiz i badań oglądalności;
3.10. w celu świadczenia usług reklamowych;
3.11. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
3.12. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie
plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień
własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie
wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to
mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się
przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).
3.13. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również
wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
3.14. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego
usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki
internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
3.15. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do
generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i
anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są
ujawniane osobom trzecim.


4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH


4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu
internetowego.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której
Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku
przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz w celu
udziału w programie rabatowym Sprzedawcy podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy/Klienta.

 

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA


5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze
danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprawdzania poprawności

INFORMACJE
OBSŁUGA KLIENTA
O NAS
Zapisz się do newslettera!
0